เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกียรติวิวัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563
ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่ 999/125 หมู่8 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใหบริการงานด้านการขนส่งสินค้า โดยรถพ่วงและรถเทรลเลอร์ใน พื้นที่ภาคกลาง,
ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก และภาคอีสาน
ปัจจุบันเรามีรถให้บริการมากกว่า200คัน แบ่งเป็นรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ100คัน รถพ่วงแม่ลูกดั๊ม50คัน
รถพ่วงคอกเกษตร50คัน และรถร่วมธุรกิจกว่า400 คัน
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆดังนี้

 1. รถทุกคันที่ให้บริการต้องมีการทำประกันภัยประเภทหนึ่ง และ พ.ร.บ. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. รถทุกคันที่ให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. พนักงานขับรถทุกคน ต้องถือใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทของรถที่ขับ
 4. พนักงานทุกคนต้องไม่มีประวัติหรือต้องโทษอาชญากรรมร้ายแรง รวมทั้งต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
 5. พนักงานทุกคนได้รับการคุ้มครอง เคารพสิทธิ ตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม
 6. บริษัทฯจักปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายและมาตรฐานในการขนส่งสินค้า

 1. ใส่ใจความตรงเวลาและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
 2. คำนึงถึงเป้าหมายและนโยบายการบริหารของลูกค้า
 3. บริการลูกค้าด้วยมิตรไมตรีเสมือนหนึ่งคือครอบครัวของเรา
 4. พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุกอย่างน้อยปีละครั้ง
 5. บริษัทฯมีนโยบายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและการปล่อยมลพิษโดยรถทั้งหมดเป็นรถใหม่
 6. รถที่ให้บริการพร้อมประกันภัยชั้น1 ครอบคลุมความเสียหาย
 7. สินค้าที่ขนส่งมีประกันภัยสินค้า มูลค่า2ล้านบาททุกคัน
 8. ติดตั้ง GPS ติดตามยานพาหนะเพื่อช่วยการบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
  ตรวจสอบสถานะการเดินทางได้ตลอดเวลา
 9. บริษัทฯมีการตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 10. เพิ่มจำนวนรถเทรลเลอร์และรถพ่วงให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

กฎระเบียบของพนักงานขับรถ

 1. ห้ามพนักงานขับรถดื่มสุรา หรือ สิ่งมึนเมาทุกชนิดขณะปฏิบัติงานหรือแม้ในบริเวณบริษัทฯ หากพบเห็น หรือมีการร้องเรียนจะถูกพิจารณา    ไล่ออกทันที
 2. ห้ามสูบบุหรี่ ระหว่างขับรถรับ-ส่งสินค้าโดยเด็ดขาด หรือแม้ในบริเวณบริษัทฯ หากพบหรือมีการร้องเรียน จะถูกพิจารณาไล่ออกทันที
 3. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณบริษัทฯ หรือบริเวณโรงงานของลูกค้า
 4. เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง พนักงานขับรถต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบให้ทราบทันที
 5. การแต่งกายของพนักงานขับรถต้องสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ตามเครื่องแบบบริษัทห้ามมิให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะในระหว่าง   ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด
 6. ห้ามไม่ให้บุคลอื่น ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ โดยสารระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด
 7. พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎจราจรทุกครั้งและไม่ขับรถประมาท
  ถ้ามีการร้องเรียน จะถูกพิจารณาพักงานทันที
 8. พนักงานขับรถจะต้องมีกริยา วาจา มารยาท ต่อลูกค้าเป็นอย่างดีห้ามก้าวร้าวโดยเด็ดขาด
 9. พนักงานขับรถต้องขับขี่ความเร็วไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด
 10. พนักงานขับรถต้องตรวจสอบประกันภัยรถและเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
 11. พนักงานขับรถต้องตรงต่อเวลา
 12. ห้ามพนักงานขับรถก่อเหตุทะเลาะวิวาทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนทางบริษัทจะลงโทษโดยการไล่ออกสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น